Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Helsedirektoratet forlenger helseerklæringer

Hvis helseerklæringen var gyldig 1. januar, så er den fortsatt gyldig.

Publisert

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass skriver på sin hjemmeside at Helsedirektoratet har besluttet at helseerklæringens gyldighet forlenges.

Tidligere er det gitt forlengelse for gyldigheten av beredskaps- og sikkerhetskurs.

Forlengelsen begrunnes med at det er nødvendig for å opprettholde kapasitet i helsevesenet, samt å sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes.

Forutsetningen er at helseerklæringen var gyldig 1. januar eller senere.

Norsk olje og gass har i et tidligere intervju med enerWE fortalt at de er i hyppig kontakt med myndighetene for å tilrettelegge for nødvendige grep i bransjen.

Helsedirektoratets vedtak:

Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17 – forlengelse av helseerklæringers gyldighet

For å hindre smittespredning, opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten samt sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes, på tross av Covid-19-situasjonen, treffer Helsedirektoratet med dette følgende vedtak etter forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR-2010-12-20-1780 (helsekravforskriften) § 22 jf. 15 og 17:

Rettslig grunnlag:Helsekravforskriften § 15 gir bestemmelser om helseerklæringers gyldighetstid. Helseerklæringen er gyldig i inntil to år. For de som arbeider under forhøyet omgivende trykk, gjelder helseerklæringen inntil ett år. Fylkesmannen kan gi helseerklæring med hjemmel i dispensasjonsregelen i forskriften § 17.

Helsekravforskriften § 22 gir Helsedirektoratet hjemmel til i særskilte tilfelle gjøre unntak fra helsekravforskriften.

Forlengelse av helseerklæring gitt med hjemmel i helsekravforskriften §§ 15 og 17:

Helseerklæringer som er gått ut på dato forlenges forutsatt at:- tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og- vedkommende er i besittelse av en utløpt helseerklæring med utløpsdato 1. januar 2020 eller senere.

Dette gjelder også helseerklæringer gitt etter dispensasjonsbestemmelsen.

Helsekravforskriftens øvrige bestemmelser gjelder på vanlig måte.

Begrunnelse for vedtaket:Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenn farlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. De siste dagene har det i stadig flere Smittetilfeller, ikke vært mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen pr. i dag ikke er under kontroll.

I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Helsedirektoratet vurderer at tiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten.

Vedtaket gjelder til og med 1. juni 2020 med mulighet for forlengelse.

Powered by Labrador CMS