Hilde-Marie Rysst er leder i fagforbundet Safe.
Hilde-Marie Rysst er leder i fagforbundet Safe.

Offshorefamilier rammes hardt av Navs koronaregler

Fagforeningen Safe reagerer på hvordan koronareglene tolkes og praktiseres for offshorearbeidere på 2-4-turnus.

Publisert

Før korona var reglene for omsorgspermisjon i mange offshore-bedrifter slik at man hadde ti arbeidsdager til å være hjemme med barn - som loven sier. I forbindelse med nedstengningen av det norske samfunnet, innførte regjeringen koronatiltaket der man økte denne kvoten fra ti til tjue dager, et velkomment tiltak for mange. For skoler og barnehager var jo stengt ned.

Og der man før koronapandemien kunne lene seg på besteforeldre, har dette vært umulig på grunn av restriksjoner på kontakt mellom besteforeldre og barnebarn.

Men for offshore-ansatte slår dette dramatisk ut for enkelte. For slik reglene tolkes av NAV, vil dette kunne få store, økonomiske konsekvenser - siden reglene ikke er tilpasset offshore-arbeid. NAVs utregning reduserer tvert imot dette til sju dager. Mer om dette lenger ned i denne saken. Først skal du få lese et eksempel fra det virkelige liv - på hvordan dette kan gå.

- Systemsvikt

enerWE har vært i kontakt med en ansatt i et offshore-selskap som har kjent konsekvensene av disse reglene på kroppen. Vedkommende ønsker å være anonym, men enerWE er kjent med identitet og arbeidsgiver.

Fordi vedkommendes ektefelle har arbeid som er definert som samfunnskritisk med turnusarbeid, har det vært vanskelig å få på plass tilfredsstillende løsninger for pass av barn - når arbeidsperiode på plattform skulle starte.

På kort tid ble kvoten på nærmere sju dager brukt opp, og ulønnet permisjon ble fremsatt som alternativ fra arbeidsgiver. Alternativt ble det fremsatt mulighet for at omsorgsdager ble overført fra ektefellen, men da ble dagene ganget opp med en faktor på én til tre, der for eksempel fem dager hjemme fra offshorearbeid svarer til at ektefellen må gi fra seg 15 av sine dager. Dette på grunn av 2-4 rotasjon, der én arbeidsdag offshore utgjør tre lønnsdager.

Dette er systemsvikt, og gjelder nok ikke bare meg.

Offshore-arbeider

- Jeg tror ikke dette var intensjonen verken fra arbeidsgiver, regjeringen eller NAV, og her er det behov for et større mulighetsrom. Dette er systemsvikt, og gjelder nok ikke bare meg, sier vedkommende til enerWE. Dersom ulønnet permisjon hadde blitt valgt, ville lønnen blitt redusert med én fjerdedel.

- Føles urettferdig

Og selv om vedkommende forstår at dette er en prinsipiell sak, får det utilsiktede konsekvenser, mener hen.

- Jeg forstår at det må vurderes i forhold til at man har lange friperioder, og at det må tilpasses, men det er vi som enkeltindivider som blir straffet. Det føles urettferdig at det er enkeltansatte og deres familier som må bære den økonomiske konsekvensen av koronakrisen - når man som arbeider bare prøver å forholde seg til det til enhver tid gjeldende regelverket. Alternativt kunne vært å ta ut sykemelding på feil grunnlag, men det tillater ikke mitt moralske kompass, sier hen.

For hen mener at det ikke er logisk at man i en krisesituasjon får færre dager til å passe barn enn før krisen.

Er barn av offshoreansatte over dobbelt så friske som barn av onshore-ansatte, siden offshore-ansatte kun har sju dager omsorgsmulighet?

Offshore-arbeider

- Et alternativt forslag fra kan være at man beholder de ti dagene man hadde før koronautbruddet, og fikk et tillegg på eksempelvis sju dager siden man er offshorearbeider, hvorpå den andre delen av befolkningen fikk ti dager ekstra. På den andre siden kunne man vært så tøff og sagt at «Hvorfor skal det være forskjell på en offshore-ansatt og onshore-ansatt når problemstillingen er påført av smitteverntiltak fra staten som en arbeidsgiverorganisasjon tolker på en spesiell måte?» Er barn av offshoreansatte over dobbelt så friske som barn av onshore-ansatte, siden offshore-ansatte kun har sju dager omsorgsmulighet, spør hen.

Et annet aspekt i denne saken er at offshoreansatte ikke har anledning til tradisjonelt hjemmekontor - og på den måten kunne unngå å bruke omsorgsdager når skole og barnehage er stengt.

- For en offshore-ansatt er det ikke bare å jobbe hjemmefra, eller ta helikopteret hjem på ettermiddagen og ut på jobb igjen i morgen, så hvorfor er det en forskjell på 13 dager mellom offshore- og onshore-ansattes omsorgsdager, spør hen.

Safe reagerer på utregning

Når enerWE kontakter fagforbundet Safe (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren), som organiserer ansatte i energisektoren, bekrefter leder Hilde-Marit Rysst at de har fått med seg at Norsk olje og gass (NOG) har endret noe på sine råd til medlemsbedrifter.

- Safe er gjort kjent med at Norsk olje og gass i koronasituasjonen prøver å formulere en ny måte å telle permisjonsdager på, sier hun og nevner som eksempel at NOG tar utgangspunkt i en arbeidsuke på 37,5 timer - noe som er standard for personell som jobber på land. Og Safe bestrider at 37,5 timers uke legges til grunn.

Rysst forklarer at for personell på 2-4 rotasjon, utgjør én arbeidsdag tre lønnsdager - derfor slår dette uheldig ut for offshorearbeidere.

- NOG sitt regnestykke viser da at offshorearbeideren med rett til 20 dagers lønnet omsorgspermisjon, reelt kun kan motta omsorgspenger for 6,66 arbeidsdager. Altså mindre enn halvparten av en normal oppholdsperiode, forklarer hun.

Bedt om å kommentere eksempelet der en ansatt i et offshoreselskap er henvist til å ta ulønnet permisjon og ikke fått innvilget omsorgspermisjon, svarer Rysst;

En oljearbeider er selvsagt en arbeider som kan være borte fra sin sitt arbeid. Safe blir både forundret og skeptisk til at en bedrift har sagt nei bruk av vedtatt lovverk.

Hilde-Marit Rysst, Safe

- En oljearbeider er selvsagt en arbeider som kan være borte fra sin sitt arbeid. Safe blir både forundret og skeptisk til at en bedrift har sagt nei bruk av vedtatt lovverk. Det er stikk i strid med hva andre bedrifter har gjort. Oljebransjen må ta ansvar dersom en ansatt har en ektefelle ansatt i samfunnsviktig/kritisk stilling. Safe sine medlemmer er ikke mer kritisk enn andre arbeidsgrupper og står opp og bidrar med det som må til i denne dugnaden, avslutter hun.

Norsk olje og gass: - Fortolkning fra NAV er ikke tilpasset offshore

Hos Norsk olje og gass avviser man at de står bak en «bransjestandard» eller «ny utregning».

- Det medfører ikke riktighet. Norsk olje og gass har formidlet til våre medlemsbedrifter at rettslig grunnlag for omsorgspermisjon/omsorgspenger i forbindelse med covid-19 er «midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19 pandemien» (heretter «Covid-19 forskriften»), samt folketrygdloven, forklarer direktør Jan Hodneland i en e-post.

Men Hodneland påpeker samtidig at regelverket ikke er tilpasset offshore-arbeid i turnus.

Regelverket etablert i forbindelse med covid-19 – og NAV sin fortolkning av regelverket er i liten grad er tilpasset offshoreansatte.

Jan Hodneland, Norsk olje og gass

- Det er imidlertid slik at regelverket etablert i forbindelse med covid-19 – og NAV sin fortolkning av regelverket – i liten grad er tilpasset offshoreansatte som jobber skift / ulike rotasjonsordninger, sier han til enerWE.

I regelverket heter det at arbeidsgiver skal yte omsorgspenger for tre stønadsdager, deretter er det NAV som betaler omsorgspengene.

- Vi har fått opplyst at NAV kun utbetaler omsorgspenger for dager hvor arbeidstaker skulle vært på jobb – og at kompensasjonen beregnes ut fra en alminnelig arbeidsdag på 7,5 timer. Følgelig vil offshoreansatte – som vanligvis jobber 12 timer hver dag de er på sokkelen – motta omsorgspenger fra NAV basert på en arbeidsdag på 7,5 timer, og ikke 12 timer slik de vanligvis jobber, sier Hodneland.

Det som også spiller inn, er at NAVs dagsats er begrenset oppad til 6G, og offshoreansatte mottar dermed samme kompensasjon fra NAV som arbeidstakere på land.

- Til forskjell fra arbeidstakere på land, jobber offshoreansatte ulike rotasjonsordninger – og flere jobber to uker på sokkelen – etterfulgt av en friperiode på fire uker. Dersom en sokkelansatt hadde krevd omsorgspermisjon i de to ukene han skulle vært på sokkelen – har NAV opplyst at de vil utbetale en alminnelig dagsats på 7,5 timer fra og med dag 4 til og med dag 14. Fra første dag i friperioden og de neste 4 ukene har NAV opplyst at den offshoreansatte ikke ville hatt krav på omsorgspenger ettersom arbeidstakeren ikke skulle vært i arbeid, sier han - og peker dermed på at det er regelverket og tolkningen av dette som er problemet.

- Følgelig er det regelverket – og NAV sin praktisering av regelverket – som kan slå uheldig ut for enkelte offshoreansatte. Det er ikke retningslinjer fra Norsk olje og gass. Dersom den offshoreansatte krever 20 dager omsorgspermisjon i perioden han skulle jobbet på sokkelen vil det medføre flere uker uten lønn i perioden han skulle avspasert, sier han.

Lokale variasjoner

I Norsk Olje og Gass forteller Jan Hodneland videre at han er kjent med at enkelte medlemsbedrifter har gitt ulike tilbud til sine ansatte.

- Ett av tilbudene vi er kjent med at har blitt gitt, er at omsorgspermisjonen på 20 dager anses avviklet i løpet av én offshoreuke mot at den offshoreansatte da mottar kompensasjon tilsvarende sykepenger for fraværsuken. Slik ble den offshoreansatte sikret full lønn både under omsorgspermisjonen, samt i den etterfølgende friperioden.

Og selv om Norsk olje og gass ikke kan kommentere saken som er utgangspunktet for denne artikkelen, sier Hodneland at de ikke er kjent med at noen av deres medlemsbedrifter ikke har fulgt lovverket.

- På generelt grunnlag er vi enig med Rysst i at medarbeidere i oljenæringen skal ha samme rettigheter som andre i samfunnet. Vi er ikke kjent med at bedrifter har brutt lovverket, men vet at flere tilbyr sine ansatte bedre ordninger enn det loven krever, avslutter han.

Industri Energi vil avklare

Hos fagforbundet Industri Energi - som har medlemmer innen olje-, gass og landindustri - har man ikke anledning til å stille til intervju, men leder av arbeidslivsavdelingen, Erling Holmefjord, sender følgende kommentar i sakens anledning;

- Vi er godt kjent med problemstillinger rundt omsorgspermisjon og offshore arbeid. Vi jobber med mange variabler rundt dette spørsmålet med både selskaper, arbeidsgiverforeninger og ikke minst NAV. Under Covid19-pandemien har regjeringen etablert en ny forskrift som gir utvidede rettigheter rundt omsorgspermisjon der vi må tolke disse med basis i våre tariffavtaler. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt gi svar på hvordan endelig tolkning på hvordan spørsmålene rundt omsorgspermisjon skal håndteres, men vi har satt betydelige ressurser på å få spørsmålene avklart for våre tillitsvalgte og medlemmer, skriver han til enerWE.

Kilden for denne saken er en ansatt i et offshoreselskap, og hen ønsker å være anonym. enerWE kjenner vedkommendes identitet og arbeidsplass.

Powered by Labrador CMS