Nytt landstrømprosjekt på seks forsyningsbaser i Norge

Publisert

Siemens og NorSea Group inngår samarbeid.

NorSea Group har nylig signert en samarbeidsavtale med Siemens AS om å utrede grunnlaget for etablering av landstrømanlegg på 6 forsyningsbaser i Norge, det opplyser NorSea Group i en pressemelding.

En realisering av prosjektet vil innebære betydelige miljøgevinster, herunder Co2- og NOx- reduksjoner, redusert støynivå fra basene, forbedret energiutnyttelse og mindre belastning på skipenes kraftanlegg, skriver selskapet.

 • Slik skal de produsere energi fra fossilt brensel uten CO2
 • Standardisert landstrømkonsept

  I samarbeid med Siemens AS utreder de nå grunnlaget for et standardisert, modulbasert konsept for landstrøm som vil medføre en betydelig reduksjon i Co2- og NOx- utslipp.

  - Vår landstrømsatsing vil kunne realisere både store miljøgevinster for samfunnet og økonomiske gevinster for våre kunder gjennom reduksjon av driftsutgifter på skipsmaskineriet, reduksjon i drivstofforbruk (utslippsutgifter) og bedre energiutnyttelse. Vi har stor tro på at dette er framtidens modell for energiforsyning til skip i havner, forteller direktør for forretningsutvikling i NorSea Group, John Olaf Næsheim.

  Store miljøgevinster

  Ifølge beregninger kan utslipp av Co2 fra diesel ganges med 3,17 for hver kilo diesel som forbrukes. Dersom vi estimerer et forbruk på 2 kubikk diesel per døgn landligge for et forsynings-fartøy, vil et landstrømanlegg kunne redusere CO2 utslipp med i størrelsesorden 6 tonn per døgn og oppover. (Gjelder Norge hvor vi har ren vannkraft).

  Totalt har NorSea Group i størrelsesorden 10.000 anløp årlig ved sine baser i Norge, noe som potensielt innebærer en reduksjon på 10-15.000 tonn CO2.

  • Skremmende tall over skade på utstyr som skal forhindre brann og eksplosjoner offshore
  • Landstrøm vil også ha en lokal miljøgevinst i form av støyreduksjon til basenes nærområder. Støy fra havner er en kjent problemstilling i mange lokalsamfunn og er noe som NorSea Group har jobbet aktivt med å redusere. Tilkoblet landstrøm, vil motorstøy fra skip som ligger til kai bli eliminert.

   Demoeffekt, både i Norge og internasjonalt

   Prosjektsamarbeidet er allerede i gang og partene jobber nå fram et detaljdesign for hvert enkelt av baselokasjonene. NorSea Group vil på bakgrunn av dette prosjekteringsarbeidet søke Enova om midler til gjennomføring av landstrømprosjekter for basene under ett. Dette vil gi stordriftsfordeler i utbyggingen og en rasjonell prosjektgjennomføring fra teknisk partner Siemens.

   Ved realisering vil landstrømkonseptet i denne størrelsesorden ha en «fullskala demoeffekt» i Norge og internasjonalt ved at store deler av offshore forsyningsbasene er omfattet av prosjektet. Ser man på store havneanlegg i eksempelvis Asia eller USA, vil man kanskje kunne gange miljøeffekten med 20.

   Veien videre

   Det å etablere et landstrømanlegg vil innebære en betydelig investeringskostnad for havneeier, men gjennom offentlige støtteordninger, samspill med rederier og operatørselskap i olje- og gass- næringen, håper NorSea Group at det er kommersielt grunnlagt for å få gjennomføre prosjektene. Vårt håper å få avklart det kommersielle beslutningsgrunnlaget våren 2016, men er avhengig av å få Enova med på laget. Deretter vil det ta rundt 18 måneder for å ferdigstille anleggene.

   Siemens vil i anleggsperioden sysselsette rundt 20 årsverk i norsk leverandørindustri.

   Fakta om prosjektet

   • «Grønnlogistikk» initiativ i offshorebransjen
   • Utredning av kommersielt beslutningsgrunnlag med tanke på implementering av landstrømanlegg på de største offshore forsyningsbasene
   • Investeringene i 6 landstrømanlegg kan komme opp imot 100 millioner kroner
   • Endelig investeringsbeslutning andre kvartal 2016
   • Følgende baser er inkludert:

    • Polarbase-Hammerfest
    • Vestbase-Kristiansund
    • Mongstabase–Mongstad
    • Stordbase–Stord
    • NorSeaDusavik–Stavanger
    • NorSeaTananger–Sola
Powered by Labrador CMS