Tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst ved Fortum Oslo Varme

Publisert

Olje- og energidepartementet skriver i en pressemelding at de vil tilby Fortum Oslo Varme tilskudd til forprosjektering av CO2-fangst på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Regjeringen har tidligere tilbudt Norcem tilskudd til å gjennomføre forprosjekt av CO2-fangst ved sementfabrikken i Brevik.

– Fangst- og lagring av CO2 kan være et viktig bidrag til at verden skal nå sine klimamål. Jeg er glad for at fangstprosjektet til Fortum er forbedret og at vi nå tilbyr forprosjektering av to fangstprosjekter. Et rimelig kostnadsnivå er avgjørende for at det kan bli et godt demonstrasjonsprosjekt. Konkurranse mellom fangstaktører er et bidrag til dette, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Johan Hustad er direktør ved NTNU Energi. Han er tydelig godt fornøyd når enerWE slår på tråden.

- Det er veldig flotte nyheter, sier Hustad. Avfallsbransjen er en veldig stor bransje internasjonalt. Her går Norge helt i bresjen for å ta steget videre. 

Hustad forteller at det nå også er andre norske forbrenningsanlegg som vurderer karbonfangst.

- Ja, her er det viktig å være en frontrunner, sier Hustad.

Ifølge ekstern kvalitetssikrer er Fortum Oslo Varmes prosjekt vesentlig styrket siden forrige vurdering. Kostnadsestimatene og usikkerheten knyttet til gjennomføringen av prosjektet er redusert. Fortum er nå vurdert å ligge nærmere Norcems fangstprosjekt.

Som omtalt i det helhetlige fremlegget for Stortinget tidligere i år legger regjeringen stor vekt på kostnadene i prosjektet. Når forprosjektering er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et demonstrasjonsprosjekt bør realiseres. I tillegg til informasjon fra forprosjekteringsfasen må en vurdere det økonomiske handlingsrommet, samt vurdere prosjektet opp mot andre klimatiltak.

Ekstern kvalitetssikrer har vurdert at demonstrasjonsprosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Skal det bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, må prosjektet demonstrere et tilstrekkelig lavt kostnadsnivå, samt sannsynliggjøre at andre utbyggere vil komme etter og at læringen som oppstår i demonstrasjonsanlegget spres til etterfølgende utbyggere.

- Dette er gode nyheter og en etappeseier. Nå kan vi gå videre med forprosjektering av to anlegg, noe som er viktig for å realisere karbonfangst og -lagringsprosjekter (CCS) i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO til enerWE.

For å nå klimamålene i Parisavtalen er verden avhengig av CCS på industri. Da må kostnadene for et CCS-anlegg ned, og antall anlegg opp. Norge kan bidra til å gjøre CCS økonomisk bærekraftig slik at teknologien kan tas i bruk i stor skala.

- CCS er en svært viktig klimaløsning. Industrien står for om lag 1/4 av verdens CO2 utslipp. For mange av utslippskildene, som for eksempel avfall og sement, er det vanskelig å se for seg en annen løsning enn fangst og lagring for å fjerne utslippene. Her kan Norge gå foran og gjøre en global forskjell. På sikt kan også investeringer i CCS åpne nye og lønnsomme industrimuligheter for Norge, sier Holm.

Også Bellona er godt fornøyd.

– Dette betyr utrolig mye for klimakampen. Når Klemetsrud nå går videre, er det ikke bare en seier for Fortum Oslo Varme og for hovedstaden. Beslutningen vil skape oppmerksomhet og entusiasme langt utenfor Norges grenser, sier Olav Øye, rådgiver for karbonfangst og -lagring i Bellona i en pressemelding.

Bakgrunn

Som det framgår av Jeløya-plattformen har regjeringen ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2 -håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. I mai la Regjeringen fram status for det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 (se pressemelding).

Av de tre fangstanleggene som ble utredet, var Norcems prosjekt ved sementfabrikken i Brevik vurdert å ha de beste forutsetningene. Samtidig varslet Regjeringen en ekstern kvalitetssikring av nye opplysninger fra Fortum Oslo Varme. Regjeringen anbefalte ikke å gå videre med Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn.