Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer

Det ligger store muligheter i flytende havvind, sjømat, karbonfangst og havbunnsmaterialer i Norge.

Publisert

Det ligger store muligheter i flytende havvind, sjømat, karbonfangst og havbunnsmaterialer i Norge, fastslår en fersk Sintef-rapport.

– Det er neppe noen næring i Norge med større vekstpotensial enn de maritime næringene. Det kommer av at Norge har enorme fortrinn i naturressurser og kompetanse. Men det kommer ikke til å skje av seg selv. Skal vi realisere dette, forutsetter det gode rammebetingelser fra politikerne, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Rapporten viser en mulig verdiskaping på om lag 900 milliarder kroner i 2050 og om lag 140.000 jobber. Tallene inkluderer en såkalt tilleggsvekst, som er beregnet ut fra forutsetninger om at barrierer overvinnes, og at øvrige prognoser slår til.

Utredningen har kommet på oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund og har som mål å kartlegge mulighetsrommet for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge fram mot 2050.

Foreslår tiltak

Almlid trekker fram at det er særlig viktig å utvikle videre offentlige ordninger som finansierer kommersialisering av forskningen og gode løsninger.

– Havnæringen må få tilgang til tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse. Vi må ha nok studieplasser, og utdanningen må være tilpasset fremtidens digitale arbeidsliv. Da kan næringene klare å bygge opp den nødvendige kompetansen. Denne rapporten er enda et steg på veien mot NHOs veikart for fremtidens næringsliv, sier han.

Kunnskapsoverføring mellom havnæringene er avgjørende for å lykkes, ifølge Almlid.

De såkalte barrierene for utvikling innenfor dette området som er trukket fram i rapporten, knyttes blant annet til finansieringskrav, mangel på samhandling og manglende forståelse av effekt av teknologivalg.

– Unik mulighet

Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet sier at det myldrer av ideer, prosjektskisser og prototyper langs hele kysten.

– I dette arbeidet fungerer norskekysten, og særlig den nære skipstrafikken, som et teknologilaboratorium for å teste ut og ta i bruk nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle en ny norsk eksportnæring, sier han.

Solberg viser til at Norge allerede har en av verdens største LNG-drevne flåter, batteriferger og hybride skip, og at det nå introduseres hydrogen som drivstoff og utvikles løsninger for skipsfarten.

(©NTB)