Lokalavis felt i PFU for manglende faktakontroll i omtale av vindkraftverk

Buheii Vindpark vant frem mot lokalavisen Agder Flekkefjord Tidene.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har i dag behandlet en klage fra Buheii Vindpark mot lokalavisen Agder Flekkefjord Tidene.

Lokalavisen skrev to artikler som Buheii Vindkraft reagerte kraftig på:

  • «POLITIANMELDELSE: Kongeørnpar skal være utsatt for alvorlig miljøkriminalitet»
  • «Klarsignal til vindkraftverk: Får utilbørlig skjemme fredet kulturminne»

Den første ble publisert 29. juni 2020, og der sto det følgende i ingressen:

«Motvind Norge og Naturvernforbundet mener Buheii Vindkraft AS har skadet et kongeørnpar, hønsehauk, dyreliv og terreng på Buheii i Kvinesdal. Motvind Norge håper politiet i Agder tar i bruk generalfullmakten sin for å sikre bevis»

Den andre ble publisert 9. juli, og der lød ingressen slik:

«Fylkeskommunen gav Buheii Vindkraftverk avslag på søknaden om å drive utilbørlig skjemming av et automatisk fredet kulturminne Nå har Riksantikvaren opphevet vedtaket.»

Denne artikkelen ble også publisert i papirutgaven av avisen 14. juli.

Buheii Vindpark reagerte kraftig på omtalen, og mente at Agder Flekkefjord Tidene hadde brutt Vær varsomplakaten på en rekke punkter:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.4, om dekning for titler og ingresser
  • Punkt 4.5, om forhåndsdom
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Avisen mente på sin side at de ikke hadde gjort noe galt, og i sitt tilsvar hevdet de at de dekket vindkraftsaken på en god og allsidig måte:

«Avisen Agder har siden planstart og i fortsettelsen, omtalt og dekket alle saker knyttet til Buheii-utbyggingen på en balansert måte. Vi har ikke på noe tidspunkt vært mikrofonstativ for hverken den ene eller andre. Vi har derimot også belyst sakene som er omdiskutert og omstridt, både på faktisk og formelt nivå i forvaltningen, og i det politiske livet.»

- Dette er et tema som er utrolig omstridt, sa Nina Fjeldheim, PFU-representant fra Humanistskolen da PFU saksbenhandlet klagen.

De valgte å følge PFU-sekretæriatets innstilling. Der kom de frem til at dekningen var et brudd på Vær varsomplakatens punkt 3.2. Det lyder slik:

"3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling. "

PFU-utvalget mener at avisen ikke hadde gjort en god nok jobb i å fremstille saken korrekt, og at den var ensidig. Buheii fikk imidlertid ikke gehør for at det var snakk om et brudd på punkt 4.14 om retten til samtidig imøtegåelse, og viste til at de hadde fått muligheten til å svare på anklagene.

Her var det strid om hvorvidt Buheii hadde fått vite nok til å kunne svare ordentlig på anklagene. Dette ble det noe diskusjon om i utvalget, men de valgte å akseptere at Buheii hadde fått muligheten til å svare for seg.

- Det er ikke omtvistet at det var telefonsamtaler. Man har ikke krav på å få ting utlevert, sa Ellen Ophaug, PFU-representant og nestleder fra Fredriksstad Blad.

Det var også en diskusjon om hvorvidt avisen skulle felles på punkt 4.5, som omhandler juridiske forhold. Her ble det imidlertid konkludert med at det ikke var det mest presseetisk interessante, og det ble poengtert at utvalget uansett gikk inn for en fellelse.

Her kan du lese klagen og tilsvarsrunden, og så vil PFU legge ut selve kjennelsen nederst på samme side når den er ferdig skrevet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER

Avisen Agder publiserte i juni og juli 2020 to artikler om vindkraftutbyggingen i Kvinesdal. Den første artikkelen gjaldt en politianmeldelse om skader på fugle- og dyrelivet. Den andre artikkelen tok for seg byggingen av en adkomstvei til vindkraftverket, som først ble avslått av fylkeskommunen, men etter en anke fra vindkraftverket tillatt av Riksantikvaren.

Klager er Buheii Vindpark, som mener Avisen Agder blant annet har brutt punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten. Klager mener daglig leder ba om å få tilsendt politianmeldelsen og konkrete påstander fra anmelderne, men at han bare fikk en upresis oppramsing av noen av beskyldningene. Videre mener klager at det ble publisert en rekke feilaktige påstander i en konstaterende form, uten dokumentasjon eller motforestillinger.

Avisen Agder avviser brudd på god presseskikk, og mener den har dekning for opplysningene i artiklene. Avisen mener daglig leder ble detaljert opplyst om samtlige påstander Agder publiserte fra anmeldelsen, og at det ikke er riktig at han ba om å få se anmeldelsen. Redaksjonen viser til at klager også fikk tilsendt spørsmålene på epost. Agder mener det var dekning for å skrive at kulturminnet blir «utilbørlig skjemmet» og at uttalelsen fra politikeren ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at vindkraftutbyggingen er omstridt og har stor offentlig interesse. For en lokalavis som dekker et område der utbygging skjer, er det naturlig å følge denne tett, som Agder har gjort. Utvalget minner i den forbindelse om Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4, om retten til å informere og avdekke kritikkverdige forhold.

Vær Varsom-plakatens 4.14 pålegger mediene å gi den som utsettes for sterke beskyldninger mulighet til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. PFU registrerer at avisen tok kontakt med daglig leder før publisering av den første artikkelen, men at det er uenighet om hvorvidt klager fikk seg forelagt alle konkrete påstander i politianmeldelsen. Utvalget merker seg at klager ikke hadde tilgang til anmeldelsen før publisering, men at partene er uenige om hvorfor.

På bakgrunn av tilsvarsrunden mener PFU at klager fikk mulighet til å svare på beskyldningene som fremkom. Utvalget konkluderer derfor med at Agder ikke har opptrådt i strid med VVP 4.14.

Utvalget kan heller ikke se at politikerens uttalelser utløste en rett til samtidig imøtegåelse. Dette var politiske meningsytringer om en omstridt vindkraftutbygging, som selskapet må tåle.

Slik utvalget ser det er det problematiske i denne saken knyttet til Vær Varsom-plakatens 3.2, om opplysningskontroll og krav til bredde og relevans. Utvalget vil påpeke at en anmeldelse hverken kan regnes som faktagrunnlag eller dokumentasjon. Påstander som fremkommer må kontrolleres, og det må tas nødvendige forbehold. Det gjelder blant annet den omtalte veien, og at utbyggerne ikke registrerte hekkende fuglearter før anleggsarbeidene ble satt i gang. Utvalget vil også påpeke konstaterende formuleringer som «Lovbruddene dreier seg om…».

I den andre artikkelen konstaterer avisen at Riksantikvarens vedtak innebærer at kraftverket gis tillatelse til «utilbørig skjemming», mens vedtaket legger vekt på at anleggsveien er blitt lagt om slik at «kulturminnet kan formidles til allmennheten på en god måte». Slik utvalget ser det, blir derfor fremstillingen av vedtaket ensidig og saken fremstår ikke tilstrekkelig opplyst.

Avisen Agder har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen,Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar KaggeNina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

Powered by Labrador CMS