Derfor faller bensinsalget

Publisert

enerWE kunne tidligere denne uken fortelle at salget av bensin og andre petroleumsprodukter gikk ned, samtidig som at dieselsalget økte. Salget svinger fra år til år, men ser man et par år tilbake i tid har bensinsalget falt fra ca 125 millioner i måneden til ca 100 millioner liter.

Vi har tatt en nærmere titt på tallene, og fått Norsk Petroleumsinstitutt til å vurdere hva som kan være årsaken til at bensinsalget stadig går ned.

- Statistikken viser at til nå i år har bensinsalget falt med 1,5 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Dieselsalget har i samme periode steget med 4,5 prosent. Samlet sett har volumet for bensin og autodiesel steget med 2,7 prosent i samme periode, forteller Einar Gotaas, fagsjef i Norsk Petroleumsinstitutt til enerWE.

Elbiler på fremmarsj

Han tror ikke at elbilen kan skryte på seg æren, i hvert fall ikke hele æren.

- I 2015 utgjorde elbilsalget om lag 25 000 biler. I tillegg om lag 19 000 hybridbiler. Totalt var nybilsalget på ca 151 000 biler. Rene fossile biler utgjorde dermed 70 prosent av nybilsalget i 2015. Til nå i år utgjør de rene fossile bilene om lag 60 prosent.

Han skriver at tall fra SSB viser at siden 2009 har personbilbestanden økt med mellom 2-3 prosent hvert år, mens utviklingen i bensinbilbestanden har vært tilsvarende, men med negativt fortegn. I 2015 falt antall bensinbiler med 2,5 prosent sammenliknet med året før. Det var om lag 1,3 millioner bensinbiler i 2015. I 2015 økte bestanden dieselbiler med 4,8 prosent sammenliknet med 2014. Det var om lag 1,24 mill. dieselbiler i 2015. Ved utgangen av 2015 var det nesten 70000 elbiler. Elbiler utgjorde rundt 2,7 prosent av den totale bilbestanden i 2015.

- Fallet i antall bensinbiler tilsvarer om lag økningen i antall elbiler i 2015. Norsk Petroleumsinstiutt har derimot ikke dekning til å si at fallet i antall bensinbiler har direkte sammenheng med økningen i antall elbiler. Trenden med fall i antall bensinbiler startet allerede i 2003. Og oppsvinget i antall dieselbiler hadde sin topp i 2007, da diesel fikk avgiftsfordeler sammenliknet med bensin. Antall dieselbiler steg da med 30 prosent, skriver Gotaas.

Han viser også til at antall solgte dieselbiler fremdeles stiger, og at økningen fra 2014 til 2015 var på 4,8 prosent. Gotaas er derfor usikker på om fallet i antall bensinbiler kan tilskrives det økte salget av elbiler.

Nedgang siden 2001

- Fallet i bensinsalg startet allerede på begynnelsen av 2000-tallet. Siden da har det falt hvert år, forteller Gotaas.

Siden 2001 har bensinsalget falt med om lag 1 milliard liter fram til og med 2015. I samme periode har dieselsalget steget med 1,5 milliarder liter.

- Fra 2014 til 2015 falt bensinsalget med 5,5 prosent. Altså betydelig mer enn fallet i antall bensinbiler, påpeker Gotaas.

Økt drivstoffeffektivitet

enerWE spør om økt drivstoffeffektivitet på nyere biler kan være en vesentlig forklaringsfaktor.

- Bilparken har blitt mer effektiv med årene. Dette gjelder både bensinbiler og dieselbiler. Men fallet i bensinsalget har også sammenheng med at i gjennomsnitt kjører en beninsbil færre kilometer enn tidligere, forteller Gotaas.

I 2015 kjørte en bil i snitt 2 prosent færre kilometer enn i 2014. Tall fra SSB viser at fra 2007 til 2015 har kjørelengde per bil falt årlig med i snitt 2,8 prosent. Tilsvarende ser vi for dieselbiler også; der har gjennomsnittlig kjørelengde falt årlig med i snitt 2,5 prosent.

- Hvis vi antar at alt bensinsalget går til personbiler, så ser man av SSBs statistikk at bensinbilene bruker mindre bensin per kilometer kjørt. Noe som indikerer at bilene er blitt mer drivstoffeffektiv. Fra 2010 til 2015 falt antall liter bensin per kilometer med 3,5 prosent.

Flere dieselbiler

- Oppsvinget i antall elbiler har ikke kommet før i de siste årene. Reduksjonen i antall bensinbiler startet lenge før elbilene kom på veien for alvor. Så fram til og med 2014 kan man si med stor sikkerhet at bensinbiler ble byttet ut med dieselbiler, forteller Gotaas.

For 2015 er det derimot større usikkerhet. Da steg nybilsalget med 1 prosent mens dieselbilsalget falt med over 8 prosent. Til nå i 2016 ser vi at nybilsalget av bensinbiler har økt med 1,2 prosent sammenliknet med samme periode i 2015, mens nybilsalget av dieselbiler har falt med over 23 prosent.

- Ut ifra disse tallene kan det dermed se ut om at elbileffekten slår ut på dieselbilmarkedet og ikke på bensinbilmarkedet.

Flere årsaker

Gotaas konkluderer med at det er flere grunner til at bensinsalget faller. Det går først og fremst på at det er færre bensinbiler, dernest at bensinbilene kjører færre kilometer enn før, og at bensinbilene har blitt mer energieffektive. Han tror at elbiler kan ha hatt en påvirkning, men mener at det fortsatt er såpass få at det er vanskelig å si om de gir en reell effekt på bensinsalget.

Når det gjelder økningen i dieselsalget fremhever han at det er flere dieselbiler, og at dette i stor graad skyldes avgiftsfordelen som ble innført i 2007. Selv om snittlengden for dieselbilene også faller, så kjører fortsatt dieselbilene lengre enn bensinbilene i snitt. Han vurderer det også som mulig at nyttetransporten kan ha hatt en påvirkning av dieselsalget, men påpeker at de kjørte omtrent like langt i 2014 og 2015.

Les også:

Powered by Labrador CMS