Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Dette er som forventet, og viser at vi som vanlig har gjort grundige forberedelser i planleggingen av brønnen

Klima og miljødepartementet kom frem til at vilkårene for tillatelsen er godt nok ivaretatt.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært en heftig debatt om tillatelsen som Wintershall DEA har fått til letebrønnen Touatis i Norskehavet.

Miljødirektoratet ga tillatelse etter forurensningsloven til leteboring den 16. juli i år, men den ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag.

Nå har Klima og miljødepartementet avslått klagen.

- Dette området ble åpnet for petroleumsvirksomhet av den rødgrønne regjeringen allerede i 2011. Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke. Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen. Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk. Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen, i en pressemelding fra departementet.

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011. Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016.

Brønnen ligger omlag 7,5 km nord for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som SVO (særlig verdifullt og sårbart område). Tillatelsen er gitt på strenge vilkår. Den er tidsbegrenset slik at boringen må gjennomføres på et tidspunkt som er mest gunstig av hensyn til sjøfugl, koraller og fiskebestander. Det er også stilt strenge krav til beredskap mot akutt forurensning.

Wintershall DEA er godt fornøyd med at klima- og miljødepartementet avslo klagen.

Dette er som forventet, og viser at vi som vanlig har gjort grundige forberedelser i planleggingen av brønnen

Kjetil Hjertvik

- Dette er som forventet, og viser at vi som vanlig har gjort grundige forberedelser i planleggingen av brønnen, sier Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef i Wintershall DEA til enerWE.

Natur og Ungdom og Bellona er derimot ikke fornøyde, og de truer med aksjoner.

– Vi nekter å akseptere at oljeindustrien får bore i noen av våre mest sårbare områder og er klare til å stoppe denne riggen med alle virkemidler, sier daglig leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NTB.

– Vi går nå ut og forteller at vi skal aksjonere i denne saken. Vi kommer til å seile ut og prøve å stoppe dette, sier Frederic Hauge i Bellona til NTB.

Dette skriver departementet i sitt avslag:

«Departementet finner at de vilkårene som er stilt i tillatelsen, herunder til beredskap mot akutt forurensning, er hensiktsmessige for å ivareta de særlige miljøhensynene ved boring av letebrønnen. Operatøren har valgt løsninger for håndtering av borekaks og bruk av DP-rigg med sikte på å oppnå lavest mulig miljøbelastning. Departementet legger videre til grunn at denne leteboringen har potensielt lave utslippsrater, jf. nærmere drøftelse under pkt. 5.5, noe som er utslagsgivende for den begrensede miljørisikoen.»

Hele beslutningen til klima- og miljødepartementet kan lastes ned og leses her.

Powered by Labrador CMS