Faksimile: Regjeringsadvokaten
Faksimile: Regjeringsadvokaten

Slik argumenterer Regjeringsadvokaten mot Greenpeace og Natur og Ungdom

Les sluttinnlegget til Regjeringsadvokaten allerede nå.

Publisert

I går startet ankesaken om Stortingets vedtak om tildeling av utvinningstillatelser i den 23. konsesjonsrunden i Borgarting lagmannsrett. Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å stanse tildelingene, men tapte i Oslo tingrett 4. januar 2018.

Striden gjelder tolkningen av Grunnloven § 112. Den lyder slik:

  • Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
  • Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
  • Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Miljøorganisasjonene mener at den må tolkes til at oljeletingen i Barentshavet er et brudd mot paragrafen, og at retten må stanse oljeletingen. Det er regjeringsadvokaten helt uenig i, og beskriver det som en radikalt utvidet tolkning.

- Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket ble truffet i 2016 etter grundige faglige, administrative og politiske prosesser, som fullt ut var i tråd med norsk lov. Det er klart innenfor de rammer Grunnloven setter, og det gjelder enten § 112 tolkes etter vanlig rettskildelære, slik staten vil anføre, eller etter en radikalt utvidende tolking, slik de ankende parter ønsker, skriver Regjeringsadvokaten.

Selv om rettssaken pågår, har Regjeringsadvokaten allerede nå publisert sluttinnlegget som vil bli holdt 15. november.

Her kan du laste ned og lese Regjeringsadvokatens sluttinnlegg.