Nylig startet Yusuf Nebi Bastas i en ny stilling som bærekraftansvarlig i NHO.
Nylig startet Yusuf Nebi Bastas i en ny stilling som bærekraftansvarlig i NHO.

- Pandemien er ikke en brems for bærekraftsarbeidet

Møt bærekraftansvarlig Yusuf Nebi Bastas i NHO i Energipraten.

Publisert

Navn: Yusuf Nebi Bastas

Stilling: Bærekraftansvarlig

Arbeidsgiver: NHO

Aktuell: Akkurat startet i ny jobb i NHO

- Gratulerer med ny jobb - hvor lett eller vanskelig tror du det vil bli å få NHO-medlemmene til å være opptatt av bærekraft mens landet står midt i en pandemi?
- Takk for gratulasjonen. 2020 har vært et mareritt-år for bedriftene, men min erfaring er at pandemien ikke er en brems på bærekraftsarbeidet. Tvert imot! Du ser det på satsinger innen karbonfangst og -lagring, hydrogen, batterier, havvind og mye mer. I tillegg er EUs Green Deal en driver. Veien ut av krisen må bli en bro til et bærekraftig samfunn. NHO og våre medlemmer har høye ambisjoner og prioriterer arbeidet med bærekraft – det har ikke pandemien endret på.

NHO og våre medlemmer har høye ambisjoner og prioriterer arbeidet med bærekraft – det har ikke pandemien endret på.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Oppmerksomheten rundt energibransjen har vokst de siste årene. Flere ser forretnings- og markedsmuligheter på områder som innen hydrogen, batterier, vannkraft og vindkraft.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det grønne skiftet med realisering av lavutslippssamfunnet, betyr en enorm omstilling og energiomlegging. Vannkraft, sol, vind, batterier, og hydrogen vil bli svært viktig for å dekke energibehovet i fremtiden. En forutsetning er en forutsigbar klimapolitikk som gir næringslivet trygghet til å ta store investeringsbeslutninger. De fleste analyser og scenarioer peker på at olje og gass vil også være en betydelig del av energimiksen også i en verden som når togradersmålet.

De fleste analyser og scenarioer peker på at olje og gass vil også være en betydelig del av energimiksen også i en verden som når togradersmålet.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifisering er det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslipp, og her har Norge store fortrinn. Men det trengs kraftfulle tiltak og virkemidler. Dette er den eneste måten å innfri klimamålene for 2030. Tiltakene må bygge opp under det næringslivet vi har, og gi insentiver til omstilling, ikke avvikling.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er opptatt av å spare strøm. Det er bra for klimaet og lommeboka.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- For å nå klimamålene må vi bygge ut mer fornybar energi – også vindkraft. Vindkraft er en viktig klimaløsning.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Morsomt at du spør. Jeg har akkurat flyttet inn i ny bolig og har sendt forespørsel til boligsameiet om å få lov til å installere solpanel på taket mitt.

Suksessoppskriften for Norge blir som tidligere, samarbeid og partnerskap mellom myndighetene og næringslivet.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Mitt viktigste bidrag oppi alt dette er å jobbe for å gi bedriftene de beste rammevilkårene og verktøyene for å lykkes med den grønne omstillingen. Næringslivet er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre og bedriftene har selv satt høye ambisjoner for sine bransjer. Det ligger en haug med gode tiltak fra næringslivet for hvordan vi kan få ned utslipp. Suksessoppskriften for Norge blir som tidligere, samarbeid og partnerskap mellom myndighetene og næringslivet.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det er vanskelig for meg å anslå. Her vil jeg vise til Equinor og IEA som kom med sine anslag for noen måneder siden.

Selv om produksjonen av fornybar energi øker raskt og etterspørselen etter olje og gass vil gå ned, vil det fortsatt være et marked for olje og gass i mange år fremover.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Selv om produksjonen av fornybar energi øker raskt og etterspørselen etter olje og gass vil gå ned, vil det fortsatt være et marked for olje og gass i mange år fremover. Samtidig vil mange nødvendige løsninger for å nå klimamålene nettopp bli utviklet i olje- og gassbransjen. En samlet olje- og gassindustri satte seg i fjor ambisiøse mål om å redusere utslippene til nær null i 2050. Industrien jobber for at verdens energiforbruk fra olje og gass har lavest mulig utslipp, og for at det utvikles og tas i bruk lav- og nullutslippsteknologier som for eksempel elektrifisering, energieffektivisering, CO2-fangst- og lagring, hydrogen og havvind for å begrense den globale oppvarmingen. Olje og gass produsert på norsk sokkel med et lavt CO2-fotavtrykk vil ha et konkurransefortrinn i det fremtidige markedet.

Regjeringens beslutning markerer starten på det som kan bli et stort norsk industrieventyr, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk.

- Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
- Jeg tenker at det er helt avgjørende for Norge og verden dersom vi skal nå våre klimamål. Regjeringens beslutning markerer starten på det som kan bli et stort norsk industrieventyr, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk. Dette kan potensielt bli Norges største og viktigste bidrag i den europeiske og globale klimadugnaden, og starten på et nytt norsk industrieventyr. Et prakteksempel på grønn omstilling og jobbskaping. Med «Langskip» tok regjeringen et stort steg i riktig retning innen CO2-fangst og lagring. For å innfri klimaforpliktelsen for 2030 må begge fangstprosjektene gjennomføres – også Fortum Oslo Varme.

Jeg mener det er teknologisk utvikling og innovasjon som er det beste virkemiddelet mot lavutslippssamfunnet.

- Har du flyskam?
- Luftfart er en avgjørende del av infrastrukturen i landet vårt. Vi er et langstrakt land hvor folk bor spredt og mye av verdiskapingen skjer ute i distriktene. I tillegg trenger vi fly for konkurransedyktig tilgjengelighet til resten av verden. Luftfarten er viktig for handel med utlandet og for turismen. Jeg mener det er teknologisk utvikling og innovasjon som er det beste virkemiddelet mot lavutslippssamfunnet. Norsk luftfart har høye ambisjoner og skal være verdensledende på klimaløsninger. Bransjen investerer i nye energieffektive fly og er pådriver for å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsløsninger. Samtidig fases det inn bærekraftige drivstoff og luftrommet effektiviseres. Det heier jeg på og gleder meg til å følge utviklingen.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Dersom du ønsker å lese noe som både peker på mulighetene, men også konkrete politiske tiltak som må til, så anbefaler jeg NHOs rapport «Neste trekk». Er du spesielt opptatt av elektrifisering, anbefaler jeg rapporten «Grønne elektriske verdikjeder». Her har vi sammen med andre aktører sett på hvordan vi kan øke tempoet for eksportorientert verdiskapning innenfor elektrifisering. Liten spoiler; satses det på seks områder kan omsetningspotensialet tilsvarer minst 32 milliarder euro i 2030!

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.