Arbeidsgivere kan pålegge ansatte å ta ut ferie mens de er permitterte. Det blir neppe til eksotiske mål i utlandet så lenge verden har ilagt strenge restriksjoner.
Arbeidsgivere kan pålegge ansatte å ta ut ferie mens de er permitterte. Det blir neppe til eksotiske mål i utlandet så lenge verden har ilagt strenge restriksjoner.

Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert

«Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert».

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet har kommet med svar på en rekke koronarelaterte feriespørsmål de har fått den siste tiden – særlig med tanke på permittering og karantene.

Blant de seks vanligste spørsmålene Arbeidstilsynet får om temaet er hvorvidt man må ta ut planlagte feriedager mens man er permittert.

«Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid,» er svaret.

Blir man syk før ferien starter, eller under ferien, kan ferien utsettes eller man kan få tilbake et tilsvarende antall feriedager senere. Er man i karantene av preventive grunner, har man derimot ikke krav på å få utsatt ferie.

Man har heller ikke rett til å flytte ferien dersom man ikke kan reise som planlagt på grunn av koronasituasjonen. Det er derimot kun helsevesenet som har rett til å beordre arbeidstakere på jobb, etter Helseberedskapsloven.

(©NTB)

De mest vanlige spørsmålene til Arbeidstilsynet

1) Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?

Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan kreve at dette skal drøftes i god tid før feriefastsettelsen, med mindre «særlige grunner er til hinder for dette». Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden. Har du lagt frem slikt krav vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom. Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.

2) Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?

Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet. Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt på grunn av koronasituasjonen.

3) Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien min?

Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder.

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.

4) Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?

Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

5) Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie?

For helsepersonell kan Helseberedskapsloven brukes for å beordre arbeidstakere på jobb. For de som ikke har slike særegne regler eller avtaler, er alternativet at dere prøver å komme til enighet om en løsning som kan fungere for begge parter.

6) Jeg er har avtalt ferie, men er syk/i karantene nå som ferien skal tas ut. Kan jeg kreve utsettelse?

Hvis du blir syk før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret. Da må du selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring. Hvis du blir syk i løpet av ferien kan du få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret.

Sitter du i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du ikke sykemeldt. Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.