Turistforeningen vil stanse vindkraftutbyggingen

Publisert

OPPDATERT: Den Norske Turistforening mener at det er feil at de forsøker  å stanse vindkraftutbyggingen i Norge. De sier at de vil ha en omstart av arbeidet.

I et innlegg på sin hjemmeside forteller Den Norske Turistforening at de ber regjeringen om å stanse arbeidet NVE gjør med å utvikle en Nasjonal ramme for vindkraft på land.

– Det er snakk om store anlegg i hittil relativt urørt natur og viktige friluftsområder, særlig langs kysten. Dette har store konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv, sier Oddvin Lund, fagsjef for naturforvaltning i DNT, til DNT.no.

Turistforeningen mener at dersom dindkraftutbyggingen tilsvarer et samlet planareal tilsvarelde Vestfold fylke, og at veianleggene tilsvarer strekningen å kjøre Norge på langs både opp og ned.

Det var Hordaland Turlag som fremmet initiativet på landsmøtet til Den Norske Turistforening, og resolusjonen ble godkjent på landsmøtet.

– Vi er mange foreninger på Vestlandet som i flere år har arbeidet med vindkraftutbygging og konsekvenser dette medfører for natur og friluftliv. Sammen med resten av DNT og over 300.000 medlemmer har vi nå et klart budskap til lokale og nasjonale myndigheter. Nå oppfordrer vi politikerne til å ta større hensyn til natur og friluftsliv når nye vindkraftverk på land skal planlegges, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag til DNT.no.

Vindkraftforeningen Norwea er oppgitte over vedtaket til Turistforeningen.

- Jeg ser gjerne at DNT kommer med noen forslag til hvordan vi skal stanse de katastrofale klimaendringene uten mer fornybar energi. Jeg er ikke selv medlem av DNT, men ettersom vindkraft har en svært god oppslutning i befolkningen, et jeg litt usikker på om det jevne medlem i DNT egentlig synes det er greit at de erklærer krig mot fornybar energi, sier spesialrådgiver Andreas T. Aasheim i Norwea til enerWE.

Turistforeningen mener på sin side at de er for fornybar energi.

- DNT ønsker klimavennlige energiløsninger og er en sterk pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er ikke imot all landbasert vindkraft, men mener det må tas mer hensyn til natur og friluftsliv før omfang og plassering bestemmes. I tillegg må det satses på energieffektivisering og fornybarformer som ikke ødelegger naturen, sier Lund til DNT.no.

Det er likevel ikke til å komme unna at Turistforeningen med sitt vedtak ikke ber om en justering av kursen, men en stans av arbeidet med den nasjonale rammen for vindkraft på land. Norwea mener DNT heller burde bidratt i prosessen, istedenfor å bare be om at den stanses.

- Når NVE nå gjør et så enormt arbeid for å finne de mest egnede områdene for vind, synes jeg det et litt kontraproduktivt at man i stedet for å bidra til at dette blir best mulig, nå ønsker å stanse det. Vi kan ikke annet enn å ta det til etterretning, sier Aasheim til enerWE.

Her er hele resolusjonen som ble vedtatt på landsmøtet til Den Norske Turistforening:

DNT ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land

Den Norske Turistforening, samlet til landsmøte i Oslo 9. juni 2018, ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land. Arbeidet må startes på nytt med medvirkningsmuligheter for befolkningen og nødvendige utredninger. Viktige verdier for friluftsliv og natur trues nå av tilrettelegging for en betydelig mengde ny vindkraftutbygging.

DNT støtter fornybare energiløsninger. Nasjonal ramme for vindkraft legger opp til en for stor mengde ny utbygging. Vindkraftutbygging på land må skje innenfor akseptable og sterkt avgrensede rammer ut i fra en helhetlig og nasjonal strategi. Det må sikres at det nødvendige kunnskapsgrunnlaget er på plass, og at samlede virkninger er tilstrekkelig utredet. Fristen for ferdigstilling av arbeidet må forlenges.

Vi minner om at det allerede er tildelt betydelig flere vindkraftkonsesjoner enn noen forutså da støtteordningen for fornybarkraft (elsertifikatordningen) ble opprettet. Vi opplever nå en økt grad av utenlandske investeringer i urealiserte vindkraftkonsesjoner, som bidrar til en økt utbyggingstakt.

Et vindkraftanlegg består av alt fra noen få til flere titalls vindturbiner, med totalhøyde på rundt 200 meter. Det bygges om lag 800 m vei av store dimensjoner pr. vindturbin. Tilrettelegging for en betydelig mengde ny vindkraft kan medføre vindkraftanlegg med et samlet planareal tilsvarende Vestfold fylke, og store veianlegg tilsvarende to ganger Norge på langs i luftlinje.

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids to store utfordringer. Derfor vil DNT være en pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling, og vil fokusere på de positive mulighetene:

Det eksisterer fornybaralternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. De mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene må alltid velges.

  • Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.
  • Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne.
  • Vi må benytte oss av potensialet for økt grad av energieffektivisering, energisparing og energigjenvinning uten behov for omfattende naturinngrep.
  • Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.
  • Da DNT ble stiftet for 150 år siden var over halvparten av Norges arealer villmarkspreget natur. I dag er andelen under 12 prosent. Nå må regjeringen sørge for at vi tar vare på den norske naturen, slik at også nye generasjoner kan glede seg over gode friluftsopplevelser.

    Den Norske Turistforening mener at de ikke forsøker å stanse vindkraftutbyggingen i Norge, men at de vil ha en omstart av arbeidet som NVE gjør med å lage Nasjonal ramme for vindkraft på land. Les hva de sier i denne oppfølgersaken.

Powered by Labrador CMS