Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE
Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE

Aker BP: Driftsresultat på 354 millioner dollar for Q2

Totale driftsinntekter: 785 millioner dollar

Netto resultat var 62 millioner dollar. Framdriften for selskapets feltutbygginger går som planlagt, og leteprogrammet har så langt i år vært svært vellykket. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,52 kroner per aksje) i kvartalet, skriver selskapet i en melding.

Selskapets produksjon i andre kvartal var 127,3 (158,7) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Nedgangen fra forrige kvartal skyldtes primært planlagt vedlikehold. Netto solgt volum var 140,7 (162,0) mboepd. Selskapet opprettholder sitt produksjonsestimat for hele året på 155-160 mboepd.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 69,3 (63,9) dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 (0,24) dollar per standard kubikkmeter («scm»).Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 198 (200) millioner dollar. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter («boe») økte til 15,4 (13,4) dollar, hovedsakelig som følge av lavere produsert volum og høyere vedlikeholdskostnader. Selskapet forventer lavere produksjonskostnad per boe i andre halvår og opprettholder guidingen på om lag 12,5 dollar per boe som gjennomsnitt for hele året.

Utforskingskostnader utgjorde 60 (90) millioner dollar. Totalt brukte selskapet 119 (159) millioner dollar på utforskingsaktivitet. Selskapet fullførte fire utforskingsbrønner i kvartalet, og gjorde et funn i Froskelår Nordøst-prospektet. Utforskingsbrønnen i Liatårnet-prospektet ble konkludert som et oljefunn etter kvartalsslutt. Videre har selskapet lagt til to nye brønner i årets leteprogram, og regner nå med å bruke om lag 550 (500) millioner dollar på utforsking i 2019.

Avskrivinger ble 168 (183) millioner dollar, tilsvarende 14,5 (12,8) dollar per boe. Resultat før skatt beløp seg til 268 (249) millioner dollar. Skattekostnaden var 206 (239) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats på 77 (96) prosent. Netto resultat ble 62 (10) millioner dollar.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 414 (364) millioner dollar i andre kvartal. Alle selskapets feltutbyggingsprosjekter, inkludert Johan Sverdrup, Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt. Utgifter til fjerning utgjorde 40 (21) millioner dollar, og var knyttet til fjerning av den gamle boligplattformen på Valhall samt plugging av to brønner på det nedstengte Jette-feltet.

Selskapet gjennomførte en vellykket refinansiering av gjelden i løpet av kvartalet. Den tidligere sikrede bankfasiliteten på 4 milliarder dollar er nå erstattet av en ny usikret bankfasilitet på 4 milliarder dollar, til lavere rentekostnad og med lengre løpetid. Selskapet utstedte også en ny obligasjon på 750 millioner. Netto rentebærende gjeld var 2,9 (2,5) milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, inklusiv leasinggjeld på 0,4 milliarder dollar. Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet utgjorde 3,3 (3,0) milliarder dollar.

Selskapet betalte i mai et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar (4,52363 kroner) per aksje. Styret har besluttet å betale et nytt kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,5207 dollar per aksje / 4,44417 kroner per aksje) i august 2019. Styret forventer en utbyttebetaling på 187,5 millioner dollar også i fjerde kvartal, noe som innebærer et totalt utbytte på 750 millioner dollar for 2019. Styrets ambisjon er å øke de årlige utbyttene med 100 millioner dollar per år fram til 2023.