Stortinget satser på dugnad

Publisert

Timing for pre-såkorn er perfekt.

Norge går fra særstilling til omstilling. Det er derfor svært gledelig at det er kommet med en pre-såkornordning i revidert nasjonalbudsjett, skriver Abelia i en pressemelding. Det legger bedre til rette for de mest innovative og kunnskapsintensive bedriftene med internasjonalt vekstpotensial. Abelia applauderer et budsjettforlik som rigger Norge for omstilling og utløser økt privat risikokapital til de mest innovative bedriftene.

I første omgang settes det i og med budsjettforliket av 40 millioner kroner til pre-såkornordningen. Dette beløpet vil matches med like mye av private investorer. Ordningen vil etter en kvalifiseringsfase forvaltes av de beste inkubatorene og teknologioverførings-kontorene (TTO) og sørge for at flere innovative norske bedriftene får tilført både vekstkapital og privat forretningsutviklingskompetanse.

Abelia og FIN har i lang tid arbeidet for å få etablert en pre-såkornordning, og vi mener at timingen nå er perfekt. Mange kloke hoder skal omstilles inn i nye globale vekstnæringer, og det er en lang kø av høypotente teknologibedrifter i hele landet som nå får en sjanse til å vokse raskere. Vi vil rette en spesiell takk til Venstres nestleder Terje Breivik for dette gjennomslaget, som ikke hadde kommet uten hans iherdige innsats over flere budsjettforhandlinger, sier Håkon Haugli, adm. dir i Abelia.

Den nye ordningen vil sås i fruktbar jord. Så langt i år har SINTEF TTO-bedriftene Gas Secure og Resman blitt solgt for 1,5 milliarder kroner til sammen. Resman er årets største salg på én milliard, basert på unik teknologi utviklet av Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF. Nordic Nanovector fra Inven2, som er TTO ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, ble vurdert til 1,3 milliarder kroner ved notering på Oslo Børs.

Fellesnevneren for disse suksessene er at de representerer hver sin bit av det kunnskapsintensive næringslivet Norge må utvikle mer av for å lykkes med omstillingen, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Pre-såkornordningen er et konkret svar på produktivitetskommisjonens bekymring:

Norge skiller seg fra andre land ved at både privatpersoner, venturefond og en del institusjonelle investorer ser ut til å velge bort investeringer i nye, voksende bedrifter. Noe av dette skyldes skattefavoriseringen av eiendom, men kommisjonen mener at langsiktige investorer bør kunne spille en større rolle for unge og voksende foretak. Det ser ut til å være misforhold mellom hvor mye midler som bevilges over statsbudsjettet til forskning og hvor lite som bevilges til å ta resultater og funn i bruk og bringe dem til markedet.

Det er dette misforholdet pre-såkornordningen adresserer gjennom etablering av en enkel, ubyråkratisk og kostnadseffektiv ordning som vil mobilisere økt privat risikokapital til langt flere vekstselskaper i tidlig fase:

Presåkorn-modell

Dette er en helhetlig modell, basert på tydelig ansvars- og rollefordeling mellom eksisterende aktører som Innovasjon Norge og TTO/inkubatorer i en kvalifiserende konkurransebasert fase, og TTO/inkubatorer, private investorer og gründerbedrifter i en operativ investerende fase. Ordningen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom og utløse økt investeringsaktivitet til potensielle vekstbedrifter som i dag mangler kapital for å vokse globalt. Vi tror også staten vil få tilbake investert kapital, med en risikoavlastning på 30 %.

Det kommer også en økning på 25 mill. kr til FORNY2020, Forskningsrådets sentrale program for kommersialisering av forskning gjennom TTOene. Fellesnevneren for pre-såkornordningen og FORNY2020 er at de sammen legger grunnlag for flere suksessbedrifter som representerer hver sin bit av det kunnskapsintensive næringslivet

Norge må utvikle mer av for å lykkes med omstillingen, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Abelias bransjeforum Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.