Internett har kommet for å bli

Publisert

Digitalisering er aller viktigst.

Økt produktivitet er avhengig av økt digitalisering, skriver Abelia i en pressemelding.

Produktivitetskommisjonen må se nærmere på IKT som drivkraft for produktivitetsvekst i offentlig og privat sektor, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter.

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt av Regjeringen i februar 2014 for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. I den første delrapporten som ble lagt frem i dag, har kommisjonen vurdert produktivitetsutviklingen og identifisert områder med særlige utfordringer.

Mange av kommisjonens analyser og forslag til forbedringsområder er gode. Selv om kommisjonen trekker inn IKT på flere områder, mener vi fortsatt de undervurderer potensialet som ligger i digitalisering. Vi vil ikke kunne hente ut produktivitetsvekst i andre deler av samfunnet dersom IKT ikke blir løftet, sier Haugli.

Han viser til en rekke indikatorer som peker på viktigheten av IKT:

 • En analyse DAMVAD har gjort i Sverige viser at digitaliseringen i stor grad har drevet produktivitetsutviklingen de siste 20 årene. IKT stod for 32 prosent av den svenske produktivitetsutviklingen i perioden 1995–2005, og dette økte til 42 prosent i perioden 2006-2013.
 • Perspektivmeldingen fra 2013 trekker fram IKT som en vesentlig årsak til Norges sterke produktivitetsvekst på 1990-tallet.
 • Finansnæringen har siden 2000 hatt en produktivitetsvekst på 4,5 prosent, og regner selv med at digitalisering er viktigste drivkraft.
 • DnB har antydet at de trenger minst 6000 flere årsverk om de skulle levert dagens tjenester uten digitalisering.
 • Norske bedrifters evne til å ta i bruk ny teknologi trekkes frem som en forklaring på at Norge klatrer fire plasser til en 11. plass av totalt 148 land i World Economic Forums (WEF) årlige undersøkelse om konkurranseevne.
 • Når kommisjonen skisserer behovet for reform i offentlig sektor, trekker de frem systematisk bruk av digital kommunikasjon og moderne teknologi, herunder velferdsteknologi. Det er bra, og understreker at kommisjonen burde gjennomføre et arbeid for å se på hvilke produktivitetsgevinster IKT kan ha i alle sektorer, sier Haugli.

  Han oppsummerer at kommisjonen har gode analyser, men trekker til dels feil konklusjoner.

  Det er feil konklusjon å bare hente inn teknologi fra utlandet når vi har en underskog av gode teknologibedrifter og potensial til å utvikle en IKT-næring med store eksportmuligheter. Her er det en systemsvikt på kapitalsiden for videreutvikling av disse selskapene, samtidig som det er en økende mangel på IT-utdannede ved universitetene, sier Haugli.

  Kommisjonens påpekning av gigantoverskridelser på større offentlige anskaffelser er også bekymringsfull.

  Vi må tenke annerledes på hvordan større anskaffelser utføres. Abelia foreslår at kommisjonen utreder muligheten for å avsette noen av midlene i offentlige anskaffelser til forskning og innovasjon der dette kan være relevant. Det kan gi billigere og bedre løsninger for det offentlige, gi nye løsninger til gamle problemer, øke norsk kunnskapsnivå, samt gi ett internasjonalt konkurransefortrinn til norske selskaper, sier Haugli.