Slik blir 2015

Noen større investeringer. Klikk her for å lytte til podcast av intervjuet. Industrien forventer en eksportvekst i år på elleve prosent og en nedgang i hjemmemarkedet på seks prosent. Forventet utvikling avspeiler to store endringer norsk økonomi står midt oppi i år, drevet av redusert oljepris og svekket kronekurs. Det melder Norsk Industri i forbindele … Continued

Noen større investeringer.

Klikk her for å lytte til podcast av intervjuet.

Industrien forventer en eksportvekst i år på elleve prosent og en nedgang i hjemmemarkedet på seks prosent. Forventet utvikling avspeiler to store endringer norsk økonomi står midt oppi i år, drevet av redusert oljepris og svekket kronekurs. Det melder Norsk Industri i forbindele med pressekonferanse om Konjunkturrapporten.

Flere bedrifter vil i 2015 få forbedret konkurransekraft pga. svakere krone, men for andre vil konsekvensene av nedgang i oljepris og aktivitetsnivå i oljeklyngen virke mye sterkere på omsetning, sysselsetting og lønnsomhet.

Oljeklyngens bedrifter forventer fem prosent redusert omsetning, annen industri forventer sju prosent vekst. 2015 vil dermed endre det industrielle landskapet.

Forventninger til Johan Sverdrup

13. februar leveres PUD (Plan for Utbygging og Drift) for det store petroleumsfeltet Johan Sverdrup. Dette vil bidra til å dempe reduksjonen i investeringene på norsk sokkel i årene 2015-2018. Norsk Industri har tro på ytterligere kontraktstildelinger til dette feltet utover året for norsk leverandørindustri.

Konsekvenser for sysselsetting

Ovennevnte utvikling får konsekvenser for sysselsettingen. Vi anslår seks prosent fall i total sysselsetting for hele medlemsmassen, herunder tre prosent fall blant egne ansatte og hele 31 prosent fall blant innleide. Virkningen er klart mest negativ for leverandørindustrien.

Arbeidsmarkedet oppleves nå langt mindre stramt enn i fjor, særlig mht. sivilingeniører og ingeniører.

Innleiemarkedet har bl.a. bestått av dyktige funksjonærer som har vært bevisst sin markedsverdi i gode tider. Disse har i flere år i vesentlig grad bidratt til en særnorsk lønnsvekst. Når dette markedet nå tørker inn i industrien (som i oljeselskapene), vil hele grunnlaget for særnorsk lønnsøkning falle bort i år og i årene fremover. Alt tyder på at vi vil oppnå en lavere samlet lønnsvekst i fjor enn året før. Denne trenden bør og vil kunne fortsette i år.

Noen større investeringer

Hele 1/3 av industribedriftene vurderer større investeringer i år eller neste år. De store bedriftene er noe mer villig til å investere. Investeringer er for mange strengt nødvendig for å opprettholde konkurransekraften.

Deler av industrien møtte motgang allerede i fjor. Innenfor vedlikehold og modifikasjon offshore (V&M) falt aktiviteten med over en tredel fra første til annet halvår i fjor. Dette har ført til ressurstilpassinger gjennom omfattende oppsigelser og permitteringer for mange aktører. V&M-markedet ser ut til fortsatt å være nede på dette nivået ved starten av 2015 og kan kanskje falle ytterligere gjennom året. Det forventes så en stabilisering med en oppgang innen to-tre år.

Svekket kronekurs

Rundt halvparten av industribedriftene profiterer på svekket kronekurs. En tredel rapporterer om isolert svekket inntjening pga. dyrere innkjøp, mens konkurransekraften relativt sett ikke nødvendigvis er svekket. I gjennomsnitt har de bedriftene som profiterer på svekket kronekurs større omsetning og høyere antall ansatte enn de andre. I sum er det derfor en klar fordel for industrien med svekket kronekurs.

Turbulent valutamarked

Januar 2015 har hatt et svært turbulent valutamarked, med aktiv respons fra flere sentralbanker. Alle prognoser har kommet til kort, så ingen kan med sikkerhet spå i valutamarkedet for tiden.

Bidrag til pilotering

Regjeringens mål om økt satsing på næringsrettet forskning og utvikling (FoU) er fulgt opp med en betydelig realvekst i de to siste statsbudsjettene. Dette må fortsette også fremover, ettersom det er et dokumentert behov for videreutvikling av nye produkter og prosesser i industrien. For å bringe forskningsresultatene nærmere marked, etterlyser Norsk Industri virkemiddelapparatets bidrag til den dyre pilot- og demonstrasjonsfasen som industrien må gjennom før fullskala produksjon igangsettes.

Bruk av oljepenger

Oljepengebruken nærmer seg et nivå der den kan få langsiktige negative konsekvenser for norsk økonomi i form av «hollandsk syke». Til tross for at oljepengebruken er ned mot 2,6 prosent av kapitalen i Fondet, vil den utgjøre hele 6,4 prosent av verdiskapingen i fastlands-Norge. Den økonomiske situasjonen i Norge og størrelsen på oljefondet gjør at det vil være vedvarende press for å øke oljepengebruk ut fra handlingsregelen fra 2001.

Ytterligere bruk av oljepenger krever at satsingsområdene for økt bruk av oljepenger vektlegges i større grad: Vekstfremmende skattelettelser, forskning og samferdsel er fortsatt prioriteringene.

Skatt

Det er viktig at endringen av skattesystemet vil favorisere nye investeringer i industrien, ettersom mange bedrifter trenger store investeringer fremover for å bedre sin konkurransekraft og produktivitet i vårt høykostland.

Ønskelisten fra bedriftene om skatteforbedringer er at Norge gjennomfører en bedriftsskattereform som våre naboland, fortsetter nedtrapping av formuesskatten, fjerner kommunenes mulighet til å legge eiendomsskatt på arbeidende kapital, fjerner veksthindrende avgifter og doble virkemidler. Økt satsing på veibygging og innovasjon kompletterer ønskene.

Energi og klima

Utformingen av rammebetingelser knyttet til klima- og energipolitikken er avgjørende for industrien. Regjeringen må i sitt arbeid med en helhetlig energimelding se klimapolitikk, energipolitikk og verdiskaping i sammenheng. Klimapolitikken må utformes på en måte som gir gode insentiver for videre industriproduksjon i Norge og hindrer karbon- og investeringslekkasje. Et forventet kraftoverskudd fremover gir gode muligheter for videre utvikling av den norske kraftintensive industrien i Norge. For å sikre forutsigbarhet for industrien er det i denne sammenheng viktig at industribedrifter med like karakteristika og nytte for kraftnettet behandles likt, uavhengig av hvilket nettnivå de ligger på.