2014 blir et toppår

223,3 milliarder kroner. Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2013 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i år på 211,9 milliarder kroner. Anslaget for 2014 er nå på 223,3 milliarder kroner. Investeringene på norsk sokkel bidrar til å holde aktivitetsnivået i norsk økonomi oppe i en situasjon hvor mange næringer er … Continued

223,3 milliarder kroner.

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2013 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i år på 211,9 milliarder kroner. Anslaget for 2014 er nå på 223,3 milliarder kroner.

Investeringene på norsk sokkel bidrar til å holde aktivitetsnivået i norsk økonomi oppe i en situasjon hvor mange næringer er i ferd med å sette bremsene på, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi, i en kommentar til tallene.

Svak nedjustering for 2013

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 4. kvartal til 211,9 milliarder kroner i 2013. Det er 0,9 milliarder kroner lavere enn foregående kvartal, men 31,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2012 gitt for ett år siden.

Sammenliknet med foregående kvartal er investeringene i leting og nye feltutbygginger noe nedjustert, mens investeringene knyttet til felt i drift er noe oppjustert.

Høyere anslag for 2014

Tellingen for 4. kvartal anslår at det i 2014 vil bli gjort investeringer for totalt 223,3 milliarder kroner på norsk sokkel. Det er 6,9 milliarder kroner høyere enn foregående kvartal, og 15,5 milliarder kroner høyere enn tilsvarende anslag for 2013 gjort for ett år siden.

Det er anslagene for investeringer til feltutbygging, rørtransport og landvirksomhet som øker sammenliknet med anslag for 2013 gitt for ett år siden

Investeringene i feltutbygging anslås nå til 79,9 milliarder kroner. Dette er 9,3 milliarder kroner høyere enn foregående kvartal. Økningen må i noen grad ses i sammenheng med aktivitetsforskyvninger fra 2013 til 2014. I tillegg er det kommet til et nytt prosjekt. Investeringene knyttet felt i drift anslås i 2014 til 102,2 milliarder kroner. Dette er 2,1 milliarder høyere enn foregående kvartal, men på linje med tilsvarende anslag for 2013 gitt for ett år siden.

Investeringene i letevirksomhet anslås for 2014 til 30,9 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder kroner lavere enn oppgitt i 3. kvartal, og samtidig 6,1 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013. Denne utviklingen må trolig ses på bakgrunn av svært høy leteaktivitet inneværende år, med utsikter til fullføring av over 50 letebrønner på norsk sokkel.

Landvirksomhet og rørtransport anslås i 2014 til hhv. 5,3 og 5,4 milliarder kroner. For landanlegg er dette 0,5 milliarder kroner høyere enn foregående kvartal, mens anslaget for rørtransport er nedjustert med 1,8 milliarder. Til sammen er det planlagte investeringsnivået i 2014 for disse to kostnadsgruppene 6,2 milliarder kroner høyere enn det tilsvarende anslaget for 2013 gitt for ett år siden.

Kilde: norskoljeoggass.no