Markant nedgang i norske utslipp

Lavere enn de 11 siste år. Til tross for stadig flere oljeproduserende innretninger på norsk sokkel, har det siden 2001 vært en betydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø og av tilløpshendelser som kan føre til akutte utslipp. Antallet utslipp i 2012 er markert lavere enn de 11 siste årene, viser ny rapport fra … Continued

Lavere enn de 11 siste år.

Til tross for stadig flere oljeproduserende innretninger på norsk sokkel, har det siden 2001 vært en betydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø og av tilløpshendelser som kan føre til akutte utslipp. Antallet utslipp i 2012 er markert lavere enn de 11 siste årene, viser ny rapport fra Petroleumstilsynet.

Antallet akutte utslipp av råolje i 2012 var 22, med en total mengde på 2,85 tonn. Dette er mindre enn en tredjedel av det til nå laveste registrerte totale utslippet, som var 9,49 tonn i 2011. Det har i perioden 2001-2012 samlet sett vært en tydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø for hele sokkelen.

Dette er svært gledelig, og en bekreftelse på at det omfattende sikkerhetsarbeidet som gjøres på norsk sokkel gir effekt. Samtidig er tallene ingen hvilepute for oss, vi skal hele tiden bli bedre og ligge i verdenstoppen når det gjelder sikkerhet og miljø, sier miljødirektør i Norsk olje og gass, Tore Killingland.

Et viktig verktøy for bransjen

Petroleumstilsynet (Ptil) utgir årlig en rapport om risikonivå for akutte utslipp i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP-AU). Arbeidets formål er å overvåke utviklingen i risiko forbundet med uønskede hendelser som kan føre til forurensning på norsk sokkel. Rapporten overvåker både faktiske akutte utslipp, i tillegg til såkalte tilløpshendelser – hendelser som kan ha potensiale til å føre til akutte utslipp.

Ptils risikorapport er et viktig verktøy for bransjen, da den bidrar til å identifisere områder som er kritiske med hensyn til akutte utslipp, og til å peke på områder der innsats må prioriteres for å forebygge uønskede hendelser som kan føre til utslipp. Den er et viktig bidrag til det intensive arbeidet som selskapene og bransjen selv legger ned for å sikre kontinuerlig forbedring, sier Killingland.

En positiv trend

Risikorapporten viser at akuttutslippene domineres av noen få store enkelthendelser. Samtidig ser vi at størrelsen på utslippene gjennomgående har vært lavere i de siste årene, sammenlignet med starten av 2000-tallet.

Effektivitet av barrierer som skal forhindre storulykker, holder et gjennomgående høyt nivå for norsk sokkel som helhet. Rapporten viser at tilløpshendelsenes potensial til å utvikle seg til akutte utslipp i 2012 er det laveste som er registrert i perioden. Dette skyldes at antall tilløpshendelser i 2012 har vært lavt og at ingen av tilløpshendelsene i 2012 har hatt et spesielt høyt potensial til å føre til akutt utslipp. I Nordsjøen er for eksempel hyppigheten av antall tilløpshendelser redusert fra 91 (2002) til 22 (2012).

Kilde: norog.no

Foto: Norsk olje og gass på Flickr