Ingen klimaløsning

…uten gass. Fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona gikk rett før jul ut med følgende beskjed til norske politikere: Norge bør avvikle petroleumssektoren. Dét ville være å gjøre verdens klima en stor bjørnetjeneste, mener Norsk olje og gass. Vi i Norsk olje og gass – og en samlet norsk petroleumsnæring – ser med sterk bekymring og … Continued

…uten gass.

Fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona gikk rett før jul ut med følgende beskjed til norske politikere: Norge bør avvikle petroleumssektoren. Dét ville være å gjøre verdens klima en stor bjørnetjeneste, mener Norsk olje og gass.

Vi i Norsk olje og gass – og en samlet norsk petroleumsnæring – ser med sterk bekymring og dypt alvor på klimautfordringene, forteller Norsk olje og gass i en pressemelding. Vi er tett koblet på alt som skjer i Det internasjonale energibyrået (IEA), FNs klimapanel, klimaforskning og energipolitikk over hele verden. Derfor er det vanskelig for oss å forstå hvordan Kristensen kan foreslå et tiltak som ville vært kritisk nettopp for klimautfordringene vi alle ønsker å løse.

En del av løsningen

Norsk olje og gass skriver at fossile energikilder bidrar til en stor del av klimagassutslippene. Likevel er naturgassens og oljens tid langt fra forbi.

Det kan se ut som et paradoks, men fossile kilder er også en del av klimaløsningen, skriver Norsk olje og gass. Petroleumsnæringen har slett ikke noe ønske om å være en bremsekloss. Vi tar vår del av ansvaret for en klimaløsning, men problemet er mer komplekst enn det Kristensen hevder.

Olje og gass vil være sentrale energikilder i overskuelig fremtid. IEA anslår – i sine grønne scenarier – at det i 2050 fortsatt vil være behov for omtrent 35 prosent olje og gass i verdens energimiks for å dekke det globale energibehovet. Dette innebærer at 90 prosent av dagens olje- og gassleveranser må opprettholdes, at kullandelen må ned og at vi må lykkes med karbongfangst og –lagring.

Fortsatt leting helt nødvendig

IEA omtaler vår tids største utfordring som et «trilemma»: Hvordan skal vi dekke energibehovet til en verden som trenger økonomisk utvikling, klimavennlig – og samtidig en god forsyningssikkerhet?

Senest i slutten av november gjentok Fatih Birol i IEA nok en gang at verden trenger all den norske oljen og gassen som kan produseres. Samtidig understreket han at vi før 2015 må finne og etablere nye olje- og gassfelt tilsvarende nesten halvparten av dagens om vi skal dekke verdens energibehov. IEA ber Norge om å fortsette å lete. Hvorfor?

Fordi mindre gass fra Norge gjør kullet en tjeneste og klimaet en bjørnetjeneste, skriver Norsk olje og gass. Når IEA snakker om at to tredjedeler må bli liggende i bakken for å nå togradersmålet, omfatter dette kull, olje og gass i en global kontekst. Kull forurenser over dobbelt så mye som naturgass og betydelig mer enn olje. Skulle vi kutte i vår olje- og gassproduksjon, vil erstatningen for europeiske land bli olje og gass fra andre land – eller enda mer kull. Hvis for eksempel all norsk gass levert EU blir erstattet av kull, så vil EUs -utslipp øke med 300 mill tonn eller 6 ganger Norges totale utslipp.

Kullet vinner frem

Kullet øker dessverre allerede. Den sørgelige sannhet er at halvparten av økningen i det globale energiforbruket siden årtusenskiftet kan tilskrives kull. Rekordhøye utslipp fra kull sto i 2012 for en økning på hele 4,2 prosent av Tysklands utslipp alene – på tross av massiv satsing på fornybar. Ser vi nærmere på et annet av de andre landene som importerer norsk naturgass, taler tallene for seg selv.

Ifølge departementet for energi og klimaendringer i Storbritannia (DECC), økte bruken av kull til elektrisitetsproduksjon med 31 prosent fra 2011 til 2012. Andelen gass brukt til samme formål sank med nesten tilsvarende – 30 prosent. I tillegg må det voksende gapet mellom forbruk og innenlandsk produksjon I Storbritannia dekkes gjennom import – og her spiller altså norsk naturgass en sentral rolle. Dette er en utvikling både Kristensen og vi andre må ta på alvor.

Selv en styrt avvikling som Kristensen foreslår, gjennom ikke å dele ut nye utvinningstillatelser, vil være dramatisk for land som Storbritannia, skriver Norsk olje og gass. Andelen elektrisitetsproduksjon fra vind i landet er fortsatt rundt 2 prosent, ifølge tall fra DECC. En fullstendig grønn energimiks ligger veldig langt fremme i tid, selv i de mest optimistiske scenariene.

Det vi må lykkes med raskt, er et lavutslippssamfunn der gass erstatter kull og CO2-håndtering blir kommersielt. Norsk naturgass har en nøkkelrolle i denne løsningen. Vi må satse på å forbli en langsiktig og stabil gasspartner for Europa, både med tanke på leting, produksjon og infrastruktur.

Slik kan Norge være med å danne grunnlag for en bærekraftig global energiforsyning.

Kilde: norog.no