Vi lever i en æra av skepsis

Årets funn i Trust Barometer 2015. De siste 15 årene har Edelman målt tillit i ulike sektorer, på tvers av landegrenser. Trust Barometer 2015 er en undersøkelse gjennomført årlig i 27 ulike land. Bhattacharya er på Energy Communication Conference for å forklare årets funn. Undersøkelsen måler tillit i fire nøkkel-institusjoner: statlige organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, media og næringslivet … Continued

Årets funn i Trust Barometer 2015.

De siste 15 årene har Edelman målt tillit i ulike sektorer, på tvers av landegrenser. Trust Barometer 2015 er en undersøkelse gjennomført årlig i 27 ulike land. Bhattacharya er på Energy Communication Conference for å forklare årets funn.

Undersøkelsen måler tillit i fire nøkkel-institusjoner: statlige organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, media og næringslivet forøvrig. Dersom vi ser en grad av tillit som måles til å være mindre enn 50%, anser vi dette som urovekkende.

Æra av skepsis

Tillit kan skape varige konkurransefortrinn som de selskapene som forstår og håndterer den riktig. Bhattacharya påpeker likevel at årets funn tyder på at vi har entret en ‘æra av skepsis’.

For første gang ser vi at tilliten er forsvinnende i stor skala, på tvers av alle kategorier. Tilliten til 3/4 av våre målte instituasjoner har falt sammenlignet med 2014. Vi kan lure på om dette er starten på en nedadgående trend.

Statlig drift er vinneren

Vi ser at statlige institusjoner er de eneste som kan se en økning av tillit fra befolkningen på tvers av landene. Dette skyldes nok at denne kategorien, sett fra et tillitsperspektiv, allerede har nådd bunnen og derfor ikke kan synke mer.

Bhattacharya understreker likevel at land som India og Russland er utslagsgivende for denne globale økningen, og at man sitter igjen med 1% reduksjon i tillit til statlige institusjoner globalt dersom disse landene utelukkes fra undersøkelsen.

Tillit, teknologi og innovasjon

Om man sammenligner med tidligere års resultater er det tydelig at teknologi-sektoren, med sin stabile fremgang har blitt stolt mest på verden over. Bhattacharya mener det er et oppsiktsvekkende funn at tilliten til teknologi for første gang er synkende dette året.

Fallet i tillit kan sees i over 75% av markedet, og vi tror dette kan skyldes en mistillit til personvern og generell datasikkerhet.

Bhattacharya påpeker at dette henger sammen med tilliten til innovasjon.

Land med lavere tillitsnivåer viser liten evne til å stole på nyutviklet forretningsinnovasjon. Tillit er derfor en sentral, utslagsgivende faktor for bringe nye konkurransedyktige produkter og tjenester til markedet. Slik der er nå ser vi at mistillit er et reelt hinder for å oppnå suksess knyttet til innovasjon i store deler av næringslivet.

Tillit til energisektoren

Undersøkelsen viser at tilliten til energisektoren er synkende i 60% av landene innlemmet i undersøkelsen. Om man går i dybden er det noen få undergrupper som her utpeker seg. Bhattacharya mener graden av mistillit i noen av disse undergruppene er ganske overraskende, med kjernekraftsom en klar versting.

Kjernekraft stoles minst på, og lider av drastisk tillitsmangel (en tillitsgrad under 50%) hos 80% av landene. Dette kan skyldes tidligere kjernekraft-katastrofer som Fukushima og Sellafield, men også en generell skepsis til denne ukjente og skremmende typen teknologi.

Olje unnslipper heller ikke den synkende tillitstrenden, men Bhattacharya mener det er for tidlig til å fatte noen endelig konklusjon på dette området.

Tillit til olje er synkende i 60% av landene. Det blir veldig spennende å se neste års resultater, og sammenligne dette med utvkling i oljepris.

Et oppsiktsvekkende funn er at over halvparten av respondentene mener at dagens innovasjonsutvikling går for fort. Mindre enn 1 av 3 mener denne utviklingen medfører en reell forbedring av menneskers liv og velferd. Dette er et sentralt funn, mener Bhattacharya.

Dette henger sammen med flertallets krav om mer regulering, også i energibransjen. Undersøkelsen viser at 70% mener energibransjen ikke blir godt nok regulert. Majoriteten mener energiindustrien må påta seg mer ansvar i debatten rundt hvilke reguleringer som trengs, og bidra til å utforme disse i samarbeid med regjeringen.

Det er dette vi liker å kalle ‘licence to engage’, og den bør brukes aktivt, mener Battacharya.

Hvordan gjenopprette tillit? 

Med tillit som en utløsende faktor for innovasjon på tvers av institusjoner og bransjer. For å øke tillit må man investere i kundeengasjement og kommunikasjon, påpeker Bhattacharya.

Det er et faktum at selskaper med høy tillitsgrad gjør det bedre enn konkurrentene. Tillit skaper ikke bare et godt omdømme, men også høyere omsetning generelt. Ingen vil kjøpe et selskap folk ikke har tillit til. Viktigheten av å sanke tillit bør ikke undervurderes.

En viktig innsikt er hvordan man som energiselskap i en sektor preget av mistillit kan snu trenden.

Mistillit til energibransjen kan endres ved å vektlegge mer tillitsvekkende verdier og fordeler. Om man eksempelvis jobber i et energiselskap som lider av manglende tillit, kan man vinne mye på å understreke selskapets teknologiske fortrinn for å kompensere med halo-effekten. Slik kan man jobbe målrettet med å gjenopprette tillit til eget selskap

– og bransjen generelt.

Les hele rapporten her: Trust Barometer 2015