700 millioner kroner per år

Ny minister må ha fokus på forskning. Rammene for øremerkede offentlige bevilgninger til petroleumsforskning bør umiddelbart dobles til i størrelsesorden 700 millioner kroner per år, og deretter justeres jevnlig til å reflektere faktorer som generell kostnadsinflasjon i næringen, økende kompleksitet, og økt internasjonal konkurranse for norske FoU-leverandører. Det er noen av innspillene som Norsk olje … Continued

Ny minister må ha fokus på forskning.

Rammene for øremerkede offentlige bevilgninger til petroleumsforskning bør umiddelbart dobles til i størrelsesorden 700 millioner kroner per år, og deretter justeres jevnlig til å reflektere faktorer som generell kostnadsinflasjon i næringen, økende kompleksitet, og økt internasjonal konkurranse for norske FoU-leverandører.

Det er noen av innspillene som Norsk olje og gass, i nært samarbeid med sekretariatet for OG21 og KonKraft, har gitt til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning i årene 2015- 2024.

Verdiskapingen fra norsk petroleumsnæring er enorm. Den norske stat fikk nær en firedel av inntektene sine fra næringen i 2012, eksporten av norsk olje og gass utgjorde halvparten av total norsk eksport, og om lag 250.000 mennesker var sysselsatt direkte eller indirekte i næringen. Den samlede internasjonale omsetningen til norskbasert leverandørindustri var på over 150 milliarder kroner i 2011.

Mange utfordringer skal løses

Satsing på forskningsbasert utdanning, FoU, innovasjon og innføring av ny teknologi er viktige elementer for at sektoren kan tiltrekke seg de beste kandidatene, og at sektorens mange utfordringer kan løses. Det skal gjøres nye funn, ressursutnyttelsen forbedres, kostnader reduseres, utbygging og drift effektiviseres og sikkerheten for mennesker og miljø skal forbedres.

Skal vi lykkes med å utnytte naturressursene effektivt og lønnsomt, opprettholde arbeidsplasser og utvikle nye næringer på skuldrene av den næringen som dominerer i dag, kreves det utdanning. Det er viktig å styrke næringsrettet forskning og utvikling i olje- og gassektoren, og her må det offentlige bidra med en økning i bevilgningene. Dette gir også en høy samfunnsmessig avkastning, sier direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass, Erling Kvadsheim.

Tidskritisk teknologiutvikling

Olje- og gassindustrien står i dag overfor store utfordringer. Oljeproduksjonen er halvert siden år 2000, kostnader knyttet til utbygging, vedlikehold og drift er mer enn doblet i perioden, oljeutvinningsgraden har stagnert, og leting etter petroleum og utbygging av nye felt skjer i større grad enn tidligere i potensielt miljøsensitive områder.

Med de store utfordringene norsk sokkel står overfor er utvikling av kostnadseffektiviserende, sikker og miljøvennlig teknologi tidskritisk. I innspillet skriver Norsk olje og gass, OG21 og KonKraft at rammene for øremerkede offentlige bevilgninger til petroleumsforskning umiddelbart bør dobles til i størrelsesorden rundt 700 millioner kroner per år, og deretter justeres jevnlig til å reflektere faktorer som generell kostnadsinflasjon i næringen, økende kompleksitet, og økt internasjonal konkurranse for norske FoU-leverandører. En viktig tilleggseffekt av økte bevilgninger vil være en styrking av den internasjonale konkurranseposisjonen til norske FoU- og teknologimiljøer. I tillegg trengs det en betydelig styrking av generell grunnforskning.

Kilde: norskoljeoggass.no