Mer arbeidsliv i skolen

Felles bransjeinnsats. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen understreket viktigheten av mer arbeidslivserfaring for elever i videregående skole, hospiteringsordninger for lærere og økt lærlingeopptak hos virksomhetene da han talte for fullt hus under NHOs Yrkesfagkonferanse denne uken. Tallene taler for seg, uttalte kunnskapsministeren, og pekte på statistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser at norsk næringsliv har et … Continued

Felles bransjeinnsats.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen understreket viktigheten av mer arbeidslivserfaring for elever i videregående skole, hospiteringsordninger for lærere og økt lærlingeopptak hos virksomhetene da han talte for fullt hus under NHOs Yrkesfagkonferanse denne uken.

Tallene taler for seg, uttalte kunnskapsministeren, og pekte på statistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser at norsk næringsliv har et økende behov for faglært arbeidskraft framover.

Å ta inn lærlinger er et kvalitetstegn, påpekte han, og oppfordret bedriftene til å øke opptaket av lærlinger.

Røe Isaksen var tydelig på at næringslivet må spille en mer aktiv rolle i skolen, og skolen må samtidig legge til rette for at elevene får mer arbeidslivserfaring. Samtidig la han vekt på viktigheten av å styrke utstyrsparken i skolene og investere i de som underviser, blant annet ved å la lærerne hospitere hos bedriftene.

Kraftnæringen trenger fagarbeidere

Parallelt med store planlagte investeringer i både nett og produksjon, står fornybarnæringen overfor et generasjonsskifte der mange kunnskapsrike fagarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Dette innebærer at det er dagens unge som skal bidra til å løse klimautfordringene og lose verdenssamfunnet over fra fossil til fornybar energi.

Derfor må kraftnæringen ta ansvar slik at det utdannes betraktelig flere fagarbeidere – både energimontører og -operatører – enn det vi ser i dag. På landsbasis tas det opp rundt 250 energimontørlærlinger hvert år, men dette er for lite til å møte morgendagens behov, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Entreprenørselskapet Nettpartner – som bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning – får føle dette på kroppen. Selv om selskapet tar inn 20 lærlinger i året, klarer det ikke å dekke sitt eget behov for fagarbeidere, fortalte lærlingeansvarlig Arne John Lien i sitt innlegg på NHOs Yrkesfagskonferanse.

Han manet derfor til felles bransjeinnsats, og oppfordret nettselskapene til å engasjere flere lærlinger enn de selv har kapasitet til å ansette – slik at tilgangen på fagarbeidere til syvende og sist samsvarer med behovet. Han etterspurte også bedre ordninger for voksne ufaglærte som ønsker å ta fagbrev.

NHO-engasjement
Regjeringen jobber nå med et løft for yrkesfagene. I den forbindelse, har NHO tatt til orde for at lærlingtilskuddet til bedriftene bør tilsvare hva en elev koster i skolen. Samtidig er det ønskelig med en lærlingklausul som pålegger bedrifter å ha lærlinger på offentlige oppdrag.

Kilde: energinorge.no